Anonimowi Alkoholicy a kluby abstynenckie
 
Wspólnota AA bywa mylona z klubami abstynenckimi, a wśród osób niezorientowanych często spotyka się wyrażenie „klub AA”. Wprowadza to pewne zamieszanie w rozumienie związanych ze środowiskami trzeźwościowymi pojęć.
 
Obok poszczególnych grup wsparcia, będących swego rodzaju komórkami Wspólnoty AA, na terenie kraju funkcjonują liczne kluby abstynenckie. Klub abstynenta zazwyczaj (albo zawsze) jest organizacją o charakterze stowarzyszenia i działa w oparciu o stosowne, właściwe stowarzyszeniom przepisy prawa. Do klubu należy się więc zapisać, wypełniając deklarację członkowską (zawierającą między innymi zobowiązanie się do zachowywania ścisłej abstynencji), klub ma swój statut, zarząd i od swoich uczestników pobiera miesięczne składki. Kluby abstynenckie to po prostu miejsca, w których osoby zainteresowane tematem mogą się spotkać, porozmawiać, pograć w szachy czy inne gry. Przy wielu klubach działają zespoły muzyczne, a od czasu do czasu organizowane są rozmaite imprezy, wyjazdy i inne rozrywki.
 
Klub abstynenta jest organizacją niezależną od Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, w rzeczywistości jednak członkami klubów są często głównie uczestnicy AA.    
Nie jesteśmy wyjątkiem i również przy naszym Stowarzyszeniu działa grupa AA : WRZOS która spotyka się w soboty o godzinie 18-tej

 

 

 

 

Zadania Klubu:

 1. Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu.

 2. Uczenie kultury życia bez alkoholu.

 3. Niesienie pomocy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

 4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych.

 5. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu.

 6. Udzielanie informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego.

 7. Propagowanie idei trzeźwości na terenie miasta Grybowa i sąsiednich gmin, szczególnie wśród młodzieży.

 8. Obrona interesów członków klubu.

Sposoby realizacji programu:

 1. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i poza medycznej pomocy rozwijanie w członkach klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu.

 2. Organizowanie obozów terapeutycznych, wyjazdów integracyjnych.

 3. Angażowanie do pracy społecznej

 4. Organizowanie w Klubie i poza Klubem spotkań różnych środowisk celem przedstawienia pracy Klubu i jego form działania.

 5. Propagowanie trzeźwego modelu życia.

 6. Skłanianie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego jak również do wstępowania w szeregi Klubu.

 7. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych.

W działalności swojej nie zapominamy także o najmłodszych, corocznie organizowany jest Dzień Dziecka s dla dzieci z terenu Miasta i Gminy

Grybów

 

Dla porządnego spędzania czasu, czyli czym jest klub abstynencki :

Najłatwiej powiedzieć, czym klub abstynencki nie jest.

 1. Nie jest punktem informacyjnym - choć spełnia tę rolę
 2. Nie jest placówka leczniczą - choć wielu trzeźwiejących alkoholików zawdzięcza trzeźwość i rozwój osobisty wyłącznie uczestnictwu w zajęciach klubowych
 3. Klub nie jest ośrodkiem pomocy społecznej - choć pomoc jest tu świadczona na wielu różnych poziomach


Czym więc jest klub abstynencki?
Leszek Kapler, jeden z niewielu specjalistów psychoterapii uzależnień dobrze znający działalność klubów i ich potencjał, w książce "Poradnik lidera działań trzeźwościowych" (Wydawnictwo PARPAMEDIA, Warszawa 2008) przypomniał:
"(...) co najmniej od 18 lat jedną z form działania polskich bractw trzeźwościowych i ich spadkobierców stały się kluby abstynenckie - miejsca, w których spotykały się osoby niepijące, dla porządnego spędzenia czasu oraz popularyzowania idei abstynencji wśród młodzieży, w niektórych grupach zawodowych np. lekarzy, nauczycieli, kolejarzy. Odniesie w nazwie do abstynencji było spowodowane takim właśnie pojmowaniem idei zapobiegania różnym negatywnym zjawiskom społecznym.
Abstynencja miała być do tego najlepszą drogą i warunkiem. Dopiero w późniejszych ideach stała się także sposobem dla osób uzależnionych na ich leczenie"
.

 

 • Klub abstynencki jest przyjaznym miejscem do rozpoczęcia zdrowienia, bo osobie uzależnionej i jej bliskim łatwiej przyjść tutaj niż do poradni odwykowej. Równie dobrym miejscem jest punkt informacyjno-konsultacyjny
 • Działania motywacyjne, jeśli są dobrze prowadzone, i tak skierują pacjenta do placówki odwykowej. W tych działaniach motywacyjnych ważny jest potencjał klubu, niedostępny gdzie indziej - tu są wzorce do naśladowania, osoby o długiej abstynencji, które mimo tragicznych przejść dobrze sobie żyją, mają  pracę, a niektórzy nawet bardzo awansują społecznie. Taki wzorzec to wielka siła motywacyjna.
 • Trzeźwiejący alkoholicy to szczególnie wrażliwi ludzie, choć oczywiście wady i przywary mają takie same jak wszyscy. Są oni wymarzonym towarzystwem dla wszystkich, którzy zaczynają drogę zdrowienia i dla tych, którzy chcą trzeźwieć i rozwijać się, ale i dla tych, którzy chcą zdrowo żyć.

 

W standardzie stanowiącym załącznik do Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostały określone działania rehabilitacyjne w klubie abstynenckim. Powinny polegać na:

 • Wspomaganiu procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
 • Integracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych po zakończeniu terapii
 • Udzielaniu konsultacji terapeutycznych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
 • Prowadzeniu programów zagospodarowania czasu wolnego dla osób uzależnionych
 • Realizacji programów rozbudzających zainteresowania i aktywność życiową osób trzeźwiejących
 • Organizacji różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych
 • Podejmowaniu działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich