Stowarzyszenie :Klub Abstynenta "Stara Plebania" w Grybowie - Zarząd :

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia: Jacek Mikulski          

Wiceprezes : Adam Mendrygał

Sekretarz : Katarzyna Rowińska

Skarbnik   Stowarzyszenia: Bogdan Albin

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Józef Obrzut

Członkowie: Marzena Stopa , Stanisław Kruczek

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący: Sławomir Mikołajczyk

Członkowie:Grzegorz Stabach ,

 

 

Statut Stowarzyszenia


Klubu Abstynenta "Stara Plebania" w Grybowie.
Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.


Rozdział I


Nazwa, teren działania,siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia.


&1.
Klub nosi nazwę: Klub Abstynenta „Stara Plebania" w Grybowie, zwany w dalszej części Klubem.


&2.
Terenem działania Klubu jest miasto Grybów, w którym znajduje się jego siedziba oraz gminy Grybów.

&3
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
obowiązującego prawa o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiadają osobowość prawną.


&4.
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń O tym samym lub podobnym profilu działania.

 

 

&5.
Klub ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.

 

&6
  Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 


Rozdział II.
Cele i środki działania.

 


&7.
Cele Klubu:

 


pkt.1.- doprowadzenie do stałej abstynencji członków Klubu,

pkt.2.- uczenie kultury życia bez alkoholu,


pkt.3.- niesienie pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju życiowych i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie  pracy, środowisku


pkt.4.- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów życiowych

pkt.5.- samokształcenia indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu,


pkt.6.- udzielania informacji i pomocy osobom spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia odwykowego,


pkt.7.- propagowanie idei  trzeźwości na terenie miasta Grybowa i sąsiednich gmin , szczególnie wśród młodzieży,

 

pkt.8.- obrona interesów członków Klubu.


&8.
Metody pracy Klubu:


pkt.1- organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy


 pkt.2.- rozwijanie w członkach Klubu pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzenia wolnego czasu bez alkoholu


pkt.3.- organizowanie obozów rehabilitacyjnych i terapeutycznych,  

pkt.4-angażowanie do pracy społecznej


pkt-5.- organizowanie w Klubie i poza Klubem spotkań z przedstawicielami różnych środowisk „celem przedstawienia pracy Klubu i jego form działania  propagowanie i ugruntowanie
modelu trzeźwego życia ,skłaniania osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego jak również do wstępowania w szeregi członków Klubu,


pkt.6.- nawiązywanie i ugruntowanie współpracy z tymi organami administracji państwowej i samorządowej , instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, które mogą pomóc w realizacji celów Klubowych


Rozdział III.

Członkowie Klubu:


&9.
Klub zrzesza swych członków na bazie całkowitej dowolności,
po wypełnieniu deklaracji o przystąpieniu do Klubu i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu ,regulaminów  i zarządzeń
&1o.
Członkowie Klubu dzielą się na:

1 zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych

&11.
Członkiem zwyczajnym może być osoba dorosła , powyżej  18-go roku życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych ,oraz
członkowie jej rodziny i jej najbliżsi , utrzymujący  abstynencje.

&12pkt.1.-członek zwyczajny musi przejść 2-miesięczny okres kandydacki.
Warunkiem zaliczenia okresu kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających. W przypadku złamania abstynencji w tym okresie ,okres  kandydacki liczony jest od początku.


pkt.2.- Kandydat na członka Klubu musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem  Klubu, który  zadecyduje o jego przyjęciu.


pkt.3.- Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd. Klubu.

&13

Członek zwyczajny ma prawo do:

 


pkt.l.- czynnego i biernego wyboru władz Klubu,


pkt.2.- brać udział w zebraniach ,pracach  Klubu, odczytach, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez Zarząd

pkt.3.- korzystać z pomocy Klubu w zakresie realizacji
statutowych, 

pkt.4.- oceniać działalność Klubu i przedstawiać swoje postulaty,

pkt.5.- korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu,


pkt.6.- nosić odznakę Klubową po utrzymaniu minimum jednego roku abstynencji.


&14


pkt.1-Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje poparcie finansowe bądź inne na rzecz Klubu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po przedłożeniu pisemnej deklaracji


pkt.2.- Członek wspierający działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela. 


pkt.5.- Członkiem wspierającym przysługują uprawnienia określone w &13 za wyjątkiem pkt. 1•


&15.


pkt.1.- Członkostwo  honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym  dla Klubu.


pkt,2.- Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w 13 za wyjątkiem pkt.l.- Zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.


pkt.3- Członkostwa  honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu.


pkt.4.- Członkostwo  honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi.

&16

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:


pkt.1.- przestrzegania  postanowień Statutu ,regulaminów ,uchwał  i zarządzeń władz Klubu,


pkt.2.- powstrzymywanie się odd, picia alkoholu ,używania  narkotyków i innych środków odurzających,


pkt.3.- aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu, pkt.4.- przestrzeganie norm współżycia społecznego,


pkt.5.- regularnego opłacania składek członkowskich.

 

&17
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:


pkt.l.- dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,


pkt.20- skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Klubu.


pkt.3.- świadomego działania szkodliwego dla Klubu lub jego poszczególnych członków bądź podrywanie autorytetu Klubu i jego Władz. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.


pkt.4.- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu miesięcy pomimo pisemnego upomnienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.


pkt.5.- nie branie udziału w 5-ciu kolejnych zebraniach Klubu bez usprawiedliwienia. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.


pkt.6.- wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

pkt.7..- namawianie innych członków Klubu do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.


pkt.8.- wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do Klubu.&18
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:


pkt.1- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu

pkt.2.- skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej


 Rozdział IV.
Władze Klubu.


Władzami Klubu są:


Walne Zebranie Członków Klubu. Zarząd Klubu.
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński.

 

&19


pkt.l .- Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

pkt.2- Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą i powinno się odbywać przynajmniej raz w roku


. pkt03.- Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu ,który  co najmniej na 14 dni przed zebraniem zawiadamia członków Klubu podając tematykę zebrania

.
pkt.4.- Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Zebranie Walne na wniosek 1/3 członków Klubu , na wniosek Komisji Rewizyjnej.


pkt-5,- Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie l-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane&2O.


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:


pkt.l.- uchwalanie programu działalności Klubu,


pkt .2,- rozpatrywanie i przyjmowanie  sprawozdań z działalności Zarządu  Klubu, Komisji  Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego,


pkt,3.- rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu,


pkt.4.- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej,


pkt.5.- wybór Zarządu ,Komisji  Rewizyjnej i Sądu Ko1eźeiwkiego. pkt,6.- ustalanie wysokości składek członkowskich,


pkt.7.- zatwierdzanie wytycznych ,preliminarza  i sprawozdań finansowych,


pkt.8.- nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu,


pkt.9.- podejmowanie uchwał o zmianie statutu,


pkt.10.- podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowanie z jego majątkiem,


pkt.11.- podejmowanie innych uchwał ,które  wymagają decyzji Walnego Zebrania.

 

 

& 21.
W Walnym Zebraniu udział biorą:


pkt.l.- Członkowie zwyczajni z prawem czynnym i biernym,

pkt02.- inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.


&22.


Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych , a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.


pkt.l .- Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym lub tajnym w ilości czterech osób ,które  wybierają ze swego grona Prezesa Klubu, jego zastępcę, skarbnika i sekretarza
,
pkt.2.- W zebraniu Zarządu mogą brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego z głosem doradczym

 

&23

Do kompetencji Zarządu należy:


pkt.l.- reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu

pkt.2.- kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami. Statutu, wytycznymi  i uchwałami Walnego Zebrania,


pkt.3.- uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Klubu

pkt.4.- przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji,

pkt.5.- skreślanie członków Klubu z ewidencji zgodnie z &17,

pkt.6.- występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie
członkostwa honorowego,


pkt.7.-. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,


pkt,8.- powoływanie filii Klubu, których  zadaniem są działania faktyczne,


pkt.9.- zarządzanie majątkiem Klubowym,


pkt.10-zwoływanie Walnego Zebrania,


pkt.11.- podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz

pkt.12.- prowadzić dokumentację z działalności Klubu, 

 

 
pkt. l 3.- Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między zebraniami walnymi,


:pkt.14.- uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub jego zastępcy.

 


&24.
Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie trzy osobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego.


&25.
Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:


pkt1.- kontrola wszelkich form działalności Klubu,


pkt.2.- przedstawianie na zebraniach Walnych  sprawozdań  z działalności Zarządu Klubu,


pkt-3.- składanie wniosków w sprawach udzielania absolutorium Zarządowi Klubu,


pkt.4.- Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną,


pkt.5.- Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia ,odwołania  i wnioski od członków Klubu,


pkt.6.- Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,


pkt.7.- kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Klubu.


&26.


pkt.1 .-Sąd Koleżeński jest wybierany . Walnym Zebraniu w składzie trzy osobowym i wybiera ze swego grona Przewodniczącego,

pkt.2.- Sąd rozstrzyga sprawy sporne na terenie Klubu,


pkt.3.- Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: upomnienie, zawieszenie w prawach członka Klubu od trzech miesięcy do roku ,wykluczenie  z Klubu,

pkt.4.- decyzję Sądu Koleżeńskiego ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Klubu.


&27.


Zarząd ,Komisja  Rewizyjna i Sąd  Koleżeński  mogą  dokooptować  nowych członków do swojego składu w miejsce tych ,którzy  uchylają się od brania udziału w ich pracach lub trzy miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności na ich zebraniach.


&28.


Liczba członków  dokooptowanych  do władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


&29.


Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Klubowych.


&3o.
Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.


&31
Kadencja władz Klubu trwa dwa lata.

&32
  Majątek Klubu stanowią nieruchomości , ruchomości i fundusze.

&33


.  Na fundusze składają się:


pkt.1.— wpływy ze składek członkowskich,


pkt.2.— dochody z działalności statutowej,


pkt.3.— wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Klubu,


pkt.4— dotacje i subwencje,


pkt.5.— zapisy i darowizny.


&34.

 

pkt.1.-Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu

pkt.2-Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi na Walnym Zebraniu

 

&35.

 

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Zastępcy i Skarbnika.


&36.


Pieczątka Klubu jest własnością Klubu  .Posługuje  się nią wyłącznie Zarząd Klubu


.
Rozdział V
Zmiana Statutu Klubu:


&37


pkt,10- Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie ,większością 2/3 głosów w obecności co najmniej  połowy członków zwyczajnych

pkt.2.- Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Klubu.


Rozdział VI. Rozwiązanie Klubu:


&38.


pkt.1 Uchwałę o rozwiązaniu się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością 3/4 głosów  przy obecności co najmniej połowy członków Klubu.
.
pkt.2.- W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu  Klubu, Walne  Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Komisję Likwidacyjną.


Niniejszy Statut zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Klubu w dniu 10.01.1999r.